Είστε εδώ: Πρόγραμμα Προσκεκλημένοι ομιλητές Μπαρτζάνας Θωμάς

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τενολογίας, ΕΚΕΤΑ


Τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής ανθοκομικών και κηπευτικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες

Διευθυντής Έρευνών στο Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τενολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή νέων τεχνικών και τεχνολογιών στο γεωργικό τομέα (smart farming) στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες (controlled environment agriculture) και τη μείωση όλων των εισροών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα συστήματα αγροτικής παραγωγής. Έχει μετέχει ως συντονιστής ή/και Ερευνητής σε 40 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά πρόγραμμα και έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδριών (h-index 18 / 1150 citations). Είναι κριτής και μέλος διεθνών περιοδικών, μέλος επιστημονικών ενώσεων, Πρόεδρος (chairman) του CFD-Working Group of the International Society of Horticultural Science (ISHS). Συμμετέχει στην επιτροπή διαχείρισης (management committee) και εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Animal Task Force καθώς και σε επιτροπές διαχείρισης (management committee) σχετικών δράσεων COST (vice chair στη δράση COST για τις εκπομπές αεριών θερμοκηπίου στον κτηνοτροφικό τομέα). Είναι μέλος του expert group του European Innovation Focus Group for emissions from dairy cattle farming, συντονιστής της πλατφόρμας καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την Αγροδιατροφής και Αντιπρόεδρος της πλατφόρμας Food for Life του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). 

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645