Οδηγίες παρουσίασης και συγγραφής ερευνητικής εργασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι παρουσιάσεις των προφορικών ανακοινώσεων θα γίνουν με Power Point ηλεκτρονικά.  Η  παρουσίαση  θα  έχει  διάρκεια  έως  12  λεπτά.  Θα  ακολουθούν ερωτήσεις για τα επόμενα 3 λεπτά.

 

Γραπτές Ανακοινώσεις (poster)

Η γραπτή ανακοίνωση (poster) θα πρέπει να έχει ακριβείς διαστάσεις 80 cm πλάτος και 110 cm ύψος. Στο poster ο τίτλος να αναγράφεται στο πάνω μέρος με γραμματοσειρά 72 pt, ώστε να διαβάζεται εύκολα από απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα. Τα ονόματα των συγγραφέων να γράφονται με γραμματοσειρά μεγέθους 48 pt, οι διευθύνσεις των  συγγραφέων,  το  κείμενο,  οι πίνακες, τα σχήματα και οι εικόνες με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 28 pt. Η χρήση χρωμάτων, εικόνων, κατάλληλου πάχους γραμμών στα σχήματα βοηθά στην ταχεία κατανόηση του περιεχομένου της γραπτής ανακοίνωσης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο των εργασιών που ανακοινώθηκαν (προφορικά ή γραπτά) στο 28ο συνέδριο της ΕΕΕΟ θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, σχημάτων και πινάκων).

Το πλήρες κείμενο των εργασιών στις οποίες οι συγγραφείς τους επιθυμούν (προαιρετικά) να συμπεριλάβουν (στην τελευταία σελίδα του κειμένου) τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την περίληψη και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες.

Το πλήρες κείμενο των εργασιών των προσκεκλημένων ομιλητών προτείνεται να μην ξεπερνά τις 10 σελίδες.

 

Διαμόρφωση σελίδας

Περιθώρια: άνω και κάτω 2,5 cm – αριστερά και δεξιά 3,0 cm

Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 pt

Διάστιχο: μονό

Παράγραφος: 0,5 cm

 

Διαμόρφωση κειμένου

Πρώτη γραμμή: Τίτλος με κεφαλαία και έντονα γράμματα, στοίχιση αριστερά. Τα επιστημονικά (λατινικά) ονόματα των με πεζούς χαρακτήρες (πλάγια γραφή)

Επόμενη γραμμή: κενή

Επόμενη γραμμή: Ονόματα συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες και αριστερή στοίχιση. Πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος του συγγραφέα και ακολουθεί το επώνυμο. Όταν οι συγγραφείς προέρχονται από διαφορετικά ιδρύματα πρέπει να τοποθετούνται αριθμητικοί εκθέτες

Επόμενη γραμμή: Διεύθυνση συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες με την ακόλουθη σειρά: Ίδρυμα, Σχολή ή Τμήμα, Εργαστήριο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη. (π.χ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα)

Επόμενες 2 γραμμές: κενές

 

Τμήματα της εργασίας

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά (έως 7 λέξεις οι οποίες δεν αναγράφονται στον τίτλο της εργασίας)

Εισαγωγή

Υλικά και Μέθοδοι

Αποτελέσματα

Συζήτηση (τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση μπορούν να συγχωνευθούν)

Συμπεράσματα (προαιρετικά)

Ευχαριστίες (εάν απαιτείται)

Βιβλιογραφία

Τίτλος, ονόματα συγγραφέων, περίληψη και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα (προαιρετικά)

 Πριν από το κάθε τμήμα της εργασίας να υπάρχει μία κενή γραμμή και να ακολουθεί ο τίτλος με πεζούς χαρακτήρες, υπογραμμισμένος (π.χ. Περίληψη, Εισαγωγή κ.λπ.) και σε αριστερή στοίχιση. 

Το κείμενο κάθε τμήματος να αρχίζει, στην αμέσως επόμενη σειρά από τον τίτλο, με παράγραφο 0,5 cm και να είναι πλήρως στοιχισμένο.

 *Οι προσκεκλημένοι ομιλητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο σύνταξης της εργασίας τους.

 

Εικόνες, Σχήματα και Πίνακες

Οι Εικόνες, τα Σχήματα και οι Πίνακες πρέπει να αριθμημένοι σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο και να είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο, στην τελική τους μορφή και μέγεθος, σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο τίτλος προηγείται στους Πίνακες και έπεται στις Εικόνες και στα Σχήματα.

 

Συντομογραφίες

Οι συντομογραφίες να επεξηγούνται κατά την πρώτης τους αναφορά στο κείμενο.

 

Βιβλιογραφία

Οι αναφορές στο κείμενο να αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά, π.χ. (Harrington, 1972, Taiz & Zeiger, 2002, Tetlow κ.ά., 2004). Ο όρος ‘κ.ά.’ αναφέρεται όταν μία συνθετική εργασία έχει περισσότερους από 2 συγγραφείς.

Αναφορές που αφορούν προσωπική επικοινωνία αναγράφονται μόνο στο κείμενο και όχι στη βιβλιογραφία, π.χ. (Φ. Μπλέτσος, προσωπική επικοινωνία).

Η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται με αλφαβητική σειρά, όπως αναφέρεται στα παραδείγματα που ακολουθούν:

1. από επιστημονικό περιοδικό

Tetlow, J.I., Morell, K.M. and Emes, J.M. 2004. Recent developments in understanding the regulation of starch metabolism in higher plants. J. Exp. Bot. 55: 2131-2145.

2. από βιβλίο

Taiz, L. and Zeiger, E. 2002. Plant Physiology. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts.

3. από κεφάλαιο σε βιβλίο 

Harrington, J.F. 1972. Seed storage and longevity. In: Kozlowski, T.T. (ed.), Seed Biology - vol 3. Academic Press, New York. p. 145-245.

4. από πρακτικά συνεδρίου

Κούτσικα-Σωτηρίου, Μ. και Τράκα Μαυρωνά, Α. 2009. Αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού μικρόκαρπης τομάτας και κερασοτομάτας. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 13(β): 905-908.

5. από ιστοσελίδα

Food and Agricultural Organization. 2010. www.fao.org.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645